Algemene voorwaarden
Ophon© Music Furniture 

Artikel 1  • Definities

Aanbod: ieder aanbod van Ophon © Music Furniture aan de klant tot het aangaan van een overeenkomst van koop van een product;

Dienst(en): alle (aanvullende) werkzaamheden of services die door Ophon © Music Furniture worden verricht ten behoeve van de klant;

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden;

Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door Ophon en een consument.

Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Ophon in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de ontbindingstermijn zonder opgave van redenen van de overeenkomst op afstand terug te treden en deze te ontbinden;

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden;

Klant: De natuurlijke perso(o)n(en), al dan niet zijnde consument of rechtsperso(o)n(en) met wie Ophon © Music Furniture een overeenkomst (al dan niet een overeenkomst op afstand en/of consumentenkoop) aangaat en/of voor wie Ophon © Music Furniture (aanvullende) diensten (al dan niet op afstand tot stand gekomen) verricht.

Ophon: Ophon © Music Furniture, handelend in het kader van zijn handels-, bedrijfs- , ambachts- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ophon en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Ophon en de Klant wordt gesloten, waaronder het sluiten van een overeenkomst op afstand of consumentenkoop is begrepen.

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument zaken of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze door Ophon worden geleverd.

Modelformulier voor herroeping: het formulier voor herroeping opgenomen in bijlage I, deel B bij Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011;

Voor zover een definitie in enkelvoud is geformuleerd geldt deze eveneens voor de vermelding in meervoudsvorm.

Artikel   2 • Naam en identiteit leverancier

Identiteit van de ondernemer:

De heer P.H.F. (Piet Hein) Clijsen* (eenmanszaak), geboren op 01-07-1970 te Tilburg, onder andere handelend onder de naam:

Ophon © Music Furniture
*Voor een nadere indruk van Ophon wordt tevens verwezen naar het onderdeel About op deze site.

Contactgegevens

Adres van vestiging:
Tweede Constantijn Huygensstraat 62
1054CV Amsterdam

Telefoonnummers:
0031 (0)20 489 777 3
0031 (0) 651 810 043

E-mailadres:
info@ophon.nl

Internetadres:
https://www.ophon.nl/

Ophon Music Furniture is een handelsmerk van PH3 Ontwerp en Bouw en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34190565

Btw-identificatienummer: NL 001778694B28

U kunt ons bereiken:
Op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur onder telefoonnummer 0031 (0) 651 810 043 of 0031 (0)20 489 777 3 of per email: info@ophon.nl  

Artikel 3 • Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Ophon © Music Furniture (“Ophon”). In deze voorwaarden bedoelen we met “Ophon”, “we” of “wij” en “ons” of “onze” de partij die aan jou een product verkoopt of Diensten levert. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “u”, “uw”, bedoelen we daarmee de Klant.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u van Ophon een product koopt en/of een Dienst afneemt.

3.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.4 Derden die door Ophon bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 4 • Het Aanbod

4.1 Een Aanbod, al dan niet in de vorm van een offerte of weergave op de website, is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

4.2 Een door de Klant binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Ophon gedurende drie (3) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Ophon worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Ophon tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de Klant geleden schade.

4.3 Een door de Klant gegeven opdracht kan door Ophon worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien de Klant hiertegen niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging bezwaren heeft geuit, dan geldt de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging als door de Klant aanvaard.

Artikel 5 • De overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand:

(a) door acceptatie door de Klant van een Aanbod, of

(b) door de opdrachtbevestiging van Ophon van een door de Klant (mondeling/telefonisch of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;

5.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen van een Overeenkomst gelden uitsluitend pas na aanvaarding hiervan door Ophon. De taal waarin de Overeenkomst wordt afgesloten is de Nederlandse. Ophon bewaart de met de Klant afgesloten Overeenkomst in haar administratie gedurende de op hem rustende wettelijke bewaartermijn(en). U kunt gedurende die termijn een afschrift daarvan ontvangen door een aanvraag te doen per email aan: info@ophon.nl.

5.3 Ophon kan niet aan haar Aanbod of opdrachtbevestiging worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5.4 Ophon behoudt zich het recht voor zich voorafgaande aan het sluiten van een Overeenkomst te vergewissen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Ophon op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden. Ophon zal de Klant dit besluit dan binnen redelijke termijn kenbaar maken.

5.5 Bij de levering van het product en/of de Dienst zal Ophon de Consument nogmaals de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

i.                       het bezoekadres van de vestiging van Ophon waar de Consument met klachten terecht kan;

ii.                     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

iii.                    indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping en informatie over bestaande service na aankoop;

iv.                    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of Dienst, en voor zover van toepassing, de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand; 

5.6 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ophon gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het voorgaande geldt niet indien de Overeenkomst wordt afgesloten met een Consument en deze tijdig gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht als omschreven in art. 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 • Annulering

6.1 Als de Klant na het sluiten van de Overeenkomst annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op door Ophon gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten, en bedraagt minimaal 50% van de totale prijs.

6.2 Indien het gaat om een Overeenkomst met een Consument bij een op afstand gesloten Overeenkomst is wegens annulering geen schadevergoeding verschuldigd, indien gebruik werd gemaakt van het Herroepingsrecht zoals in artikel 7 van deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel  7 • Herroepingsrecht:

7.1. De onderstaande bepalingen (7, 8, 9, 10 en 11) zijn alleen van toepassing bij een Overeenkomst op afstand afgesloten met een Consument.

7.2 De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, al dan niet gecombineerd met een Dienst (zoals de installatie van het product), gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ophon zal de Consument kunnen vragen naar de reden van de herroeping, maar kan hem niet verplichten een reden te noemen.

7.3 De in lid 2 genoemde Herroepingstermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de Consument of op verzoek van de Consument namens hem door een derde is ontvangen.

7.4 Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de Herroepingstermijn begint vanaf de dag waarop de laatste deellevering door of namens de Consument is ontvangen.

7.5  Voor uitsluitend Diensten gaat de in lid 2 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8 • Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

8.1 Tijdens de bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de Consument het product mag hanteren en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou mogen doen.

8.2 Als de Consument verder gaat dan omschreven in lid 1 van dit artikel, dan is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Artikel 9 • Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

9.1 De Consument kan het Herroepingsrecht uitoefenen door Ophon schriftelijk per post, fax of e-mail in duidelijke bewoordingen op de hoogte stellen dat hij/zij van de Overeenkomst terugtreedt.

9.2 De Consument mag hierbij gebruikmaken van het bijgevoegde Modelformulier voor herroeping, zoals hier te downloaden (en hetwelk tevens onder aan deze voorwaarden is gehecht), maar is hiertoe niet verplicht. Het Modelformulier voor herroeping wordt tezamen met het Aanbod of een opdrachtbevestiging, alsook bij de levering, tezamen met het product door Ophon meegezonden.

9.3 De ontbinding heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de daartoe strekkende mededeling door de Consument is verzonden voordat de Herroepingstermijn is verstreken.

9.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan Ophon of diens gemachtigde, tenzij Ophon kenbaar heeft gemaakt dat hij het product zelf afhaalt.

9.5 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ophon verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.6 De Consument draagt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht.

9.7 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een Overeenkomst op afstand, behalve:

i. als Ophon niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen; of

ii. als Ophon aangeeft de kosten zelf te dragen,

Ophon zal de kosten van terugzending bij het Aanbod of de opdrachtbevestiging vermelden, voor zover de producten niet per gewone post kunnen worden verzonden.

9.8 Als de Consument herroept nadat hij Ophon daaraan voorafgaande uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering van een Dienst tijdens de Herroepingstermijn te starten, betaalt de Consument voor de verrichte Dienst tot het moment van herroeping.

9.9  De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van Diensten als:

i.                Ophon de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of 

ii.              de Consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de Dienst heeft verzocht.

9.10  Alle eventuele Aanvullende overeenkomsten worden bij herroeping eveneens van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 • Verplichtingen van Ophon bij herroeping

10.1 Als Ophon de herroeping door de Consument op elektronische wijze via de site mogelijk maakt, dan bevestigt Ophon na ontvangst onverwijld een ontvangstbevestiging per email.

10.2 Ophon vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag dat hij de herroeping heeft ontvangen. Tenzij Ophon heeft aangeboden de betreffende producten zelf af te halen, mag Ophon met de terugbetaling wachten tot de producten door hem zijn ontvangen, tenzij de Consument aantoont dat hij de betreffende producten heeft teruggezonden. Dat laatste kan geschieden door overlegging of toezenden van bijvoorbeeld een deugdelijk verzend- of afgiftebewijs aan Ophon.

10.3 Voor de terugbetaling worden geen (administratie)kosten in rekening gebracht. Ophon zal gebruikmaken van hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt ter voldoening aan de Overeenkomst op afstand, tenzij anders schriftelijk afgesproken. De Consument heeft de plicht om onjuistheden of wijziging in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ophon te melden.

10.4 Ophon is niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere (duurdere) wijze van terugzenden, dan de door Ophon aangeboden minst kostbare wijze, zoals post of reguliere pakketdienst, heeft gekozen.

Artikel 11 • Uitsluiting Herroepingsrecht

11.1 Bij conform specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (“maatwerkproducten”) kan Ophon het Herroepingsrecht uitsluiten. Bij maatwerkproducten baseren wij ons op de door u opgegeven maten en specificaties, tenzij wij deze zelf in (laten) meten, maatwerkproducten leveren wij alleen tegen de daarop van toepassing zijnde prijs. Herroeping van bestelde, op maat gemaakte producten is dus niet mogelijk. Ophon maakt slechts gebruik van voornoemd uitsluitingsrecht indien dit duidelijk bij het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, door hem werd vermeld.

11.2 In de navolgende gevallen kan Ophon voor Diensten, zoals bijvoorbeeld de installatie van een product, na met de uitvoering van de Dienst te zijn begonnen, het Herroepingsrecht uitsluiten. Ophon zal dit alleen mogen doen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en de Consument tevens heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra Ophon met de Dienst is begonnen. Is de Dienst bij herroeping nog niet volledig uitgevoerd, dan is de Consument een evenredig deel van de prijs van de Dienst verschuldigd.

Artikel 12 • De prijs

12.1 De prijzen zoals vermeld in een Aanbod, opdrachtbevestiging, offerte of op de website zijn, tenzij anders aangegeven, in euro en inclusief BTW.  

12.2 Transportkosten en in geval van verkoop in het buitenland, overige heffingen, accijnzen, en of toeslagen zijn daarin niet begrepen en worden in het Aanbod en of de opdrachtbevestiging apart vermeld.

12.3. Prijzen worden binnen de looptijd van het Aanbod of na de opdrachtbevestiging niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

12.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 13 • Nakoming en garantie en buitengerechtelijke ontbinding

13.1 Ophon staat er voor in dat de producten aan de Overeenkomst beantwoorden en de eigenschappen bezitten die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, waaronder in ieder geval te verstaan zijn eigenschappen die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en de aanwezigheid waarvan de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst niet hoefde te twijfelen. Alleen als dit uitdrukkelijk werd overeengekomen, staat Ophon er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

13.2 Voor zover in het uitzonderlijke geval een product niet aan de Overeenkomst voldoet en dit gegeven aan Ophon is toe te rekenen en een tekortkoming oplevert, dan heeft de Klant recht op aflevering van het ontbrekende, respectievelijk herstel, vervanging of ontbinding conform o.a. titel 1, afd. 3 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. Ophon draagt dan de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten; Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft Ophon het product niet te vervangen.

13.2 Omdat de producten van Ophon regelmatig gemaakt zijn van hoogwaardig eco neutraal (gelijmd) hout en het dus in de regel om (behandelde) natuurproducten gaat, kunnen marginale afwijkingen in kleur, structuur, etc. voorkomen. Ook kan na ingebruikneming en na verloop van tijd (bijvoorbeeld door blootstelling aan natuurlijk licht) de kleur van het materiaal veranderen. De Klant neemt ter kennis en aanvaardt dit gegeven als niet zijnde een aspect op grond waarvan de mogelijkheid tot normaal gebruik of de conformiteit van het product ontbreekt. Het recht op herstel, vervanging en compensatie, of ontbinding van de Overeenkomst (niet bedoeld wordende de tijdige gebruikmaking van het recht op herroeping door een Consument) wordt door de hiervoor beschreven intrinsieke kenmerk(en) van het product derhalve beperkt en uitgesloten. Dit wel voor zover de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt en als passend binnen de beschrijving “marginaal” objectief aanvaardbaar zijn.

13.3 Ophon mag zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering van de Klant.

Artikel 14 • Eigendomsvoorbehoud, levering en uitvoering

14.1 Ophon blijft eigenaar van de verkochte producten tot de Klant de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De Klant is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Ophon kenbaar heeft gemaakt.

14.2 De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. Bij een Consumentenkoop geldt een levertijd van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

14.3. Voor het geval de levertijd niet wordt gehaald, wordt Ophon door de Klant een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd.

14.4 Bij overschrijding van de extra termijn is de Klant gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vragen. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ophon het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

14.5 Bij overschrijding van de levertijd is Ophon bij een Overeenkomst met een zakelijke Klant niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

14.6 Bij een Overeenkomst met een Consument moet Ophon die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en die mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade aan Ophon kan worden toegerekend. De Consument moet de schade zo veel mogelijk beperken.

14.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ophon tot het moment van bezorging aan de Klant of aan een vooraf aangewezen en aan Ophon bekend gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 • Betaling

15.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde prijs (en in voorkomend geval inclusief de kosten van transport) in zijn geheel bij de totstandkoming van de Overeenkomst te voldoen. Indien betaling op rekening is overeengekomen, dan dient het rekeningbedrag binnen 14 dagen na ontvangst daarvan door de Klant te zijn voldaan.

15.2 Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, Overeenkomst of Dienst(en) en is Ophon dus niet verplicht producten uit te leveren.

15.3 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ophon is gewezen op de te late betaling en Ophon de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 in rekening te brengen. Ophon is alsdan eveneens gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Indien betaling van de prijs ook na verloop van de herinneringstermijn van 14 dagen door de Consument uitblijft bij een op afstand gesloten overeenkomst, dan geldt de Overeenkomst daarmee als tussen Ophon en de Consument herroepen in de zin van art. 7 van de algemene voorwaarden en dan is Ophon niet (meer) gebonden onder de betreffende Overeenkomst met de Consument.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ophon is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening of opschorting toe te passen.

Artikel 16 • Aansprakelijkheid

16.1 Iedere aansprakelijkheid van Ophon is beperkt tot de prijs (inclusief BTW) die door Ophon op grond van de overeenkomst, die grondslag is voor het ontstaan van de aansprakelijkheid, in rekening is gebracht en door de Klant tijdig is voldaan, met een maximum van € 15.000,00 (vijftienduizend euro) per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenis.

16.2 Ophon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van of onzorgvuldige omgang met de producten door de Klant. Leest u voor het gebruik en installatie altijd de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

16.3 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de constructieve en bouwkundige geschiktheid van de locatie, het gebouw, de ruimte en/of de (onder)vloeren waar de Klant het product zal plaatsen, dit geldt ook indien de installatie van het product door een monteur van Ophon wordt verricht. De monteur is uitsluitend ingehuurd om het product vakkundig op te bouwen op de plek die de Klant daartoe aanwijst en deze adviseert niet, noch is deze daarvoor opgeleid om de Klant te adviseren over de vraag of en ja waar het product het beste kan worden geplaatst. Aangezien in het product van Ophon een groot aantal langspeelplaten kunnen worden opgeborgen en uitgestald, en de Klant bepaalt hoeveel langspeelplaten in het Product worden opgeborgen, geldt dat dit naar gelang het materiaal van het product en het aantal daarin opgeborgen langspeelplaten (bij elkaar) een fors gewicht kan hebben. Ophon sluit dan ook iedere aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg kan zijn van de hierboven omschreven keuzes van de Klant, uit. Ophon zal bij de beschrijving van het product in het Aanbod of de opdrachtbevestiging (en bij de levering daarvan) telkens het gewicht vermelden.

16.4 De in de artikelen 16.1 t/m 16.3 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de aansprakelijkheid voor schade van Ophon het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ophon. 

Artikel 17 • Privacy Beleid

Ophon houdt uw privé gegevens privé en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons van u verkregen persoonsgegevens te waarborgen. Voor ons privacy beleid verwijzen wij naar onze Privacy Policy op de site.

Artikel 18 • Intellectueel eigendom

18.1 Ophon behoudt zich het intellectuele eigendom voor en/of is rechthebbende op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Ophon dat vraagt, dient de Klant deze direct te retourneren

18.2 U mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door Ophon geleverde (al dan niet digitaal ter beschikking gestelde) schetsen en ontwerpen niet verwijderen of wijzigen.

18.3 Het is de Klant niet toegestaan het werk, materiaal of producten van de Ophon waarop intellectuele eigendomsrechten rusten te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren zonder toestemming van Ophon.

Artikel 19 • Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ophon geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, pandemieën, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

19.2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Ophon opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Ophon onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Ophon bevoegd de Overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19.3. Indien Ophon bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren. 

Artikel 20 • Klachtenregeling

20.1. Klanttevredenheid heeft voor Ophon hoogste prioriteit. Elke Klant van Ophon met een vraag of klacht, verzoeken we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers van de klantendienst. Zij zijn elke werkdag tussen 9.00 en 17 uur telefonisch bereikbaar onder nummer 0031 (0)20 489 777 3.

20.2 Klachten, die niet telefonisch kunnen worden afgehandeld, zoals dit het geval is bij klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of kwaliteit van een product, moeten daarnaast volledig en duidelijk omschreven bij Ophon worden ingediend. Dit moet bij voorkeur schriftelijk per post (adres: Tweede Constantijn Huygensstraat 62 (1), 1054 CV Amsterdam) of per email aan info@ophon.nl en in ieder geval tijdig gebeuren.

20.3 Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan de eigendommen van de Klant te constateren en/of te melden, dan moet de Klant klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door Ophon is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door Ophon is veroorzaakt.

20.4. Bij schade stelt de Klant Ophon in de gelegenheid om de schade te inspecteren en te taxeren. Ook verleent de Klant medewerking aan reparatie door of namens Ophon.

20.5. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, gemeld. Dit bij voorkeur schriftelijk.

20.6 Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten op herstel, vervanging, compensatie of anderszins verliest. 

Artikel 21 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de Consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wetgeving in dat EU-land hem betere bescherming biedt, dan zal Ophon deze rechten toepassen.

21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. Indien en voor zover het gaat om een geschil met een Consument is de rechter van diens woonplaats bevoegd.

General terms and conditions Ophon © Music Furniture

Article 1 • Definitions

Offer: any offer from Ophon © Music Furniture to the customer to  enter into an agreement to purchase a product; 

Service (s): all (additional) work or services performed by Ophon © Music Furniture for the  benefit of the customer; 

Withdrawal period: the period within which the consumer can exercise his right to dissolve  the agreement; 

Consumer: the intended person who acts for purposes outside his business or professional  activity; 

Consumer purchase: the purchase with regard to a movable item that is concluded by Ophon  and a consumer. 

Durable medium: any tool - including e-mail - that enables the consumer or Ophon to store  information addressed to him personally in a way that makes this information accessible for  future use during a period that is adapted to the purpose for which the information is intended  and which allows an unaltered representation of the stored information; 

Right of withdrawal: the option for the consumer to withdraw from the distance contract  without stating reasons within the termination period and to dissolve it; 

Withdrawal period: the period within which the consumer can exercise his right to dissolve  the agreement; 

Customer: The natural person (s), whether or not a consumer or legal person (s) with whom  Ophon © Music Furniture enters into an agreement (whether or not a distance agreement and  / or consumer purchase) and / or for whom Ophon © Music Furniture provides (additional)  services (whether or not established remotely). 

Ophon: Ophon © Music Furniture, acting in the context of its trade, business, craft or  professional activity. 

Distance contract: an agreement concluded between Ophon and the consumer within the  framework of an organized system for distance sales of products, digital content and / or 

services, whereby exclusive or joint use is made up to and including the conclusion of the  agreement via one or more techniques for distance communication; 

Agreement: an agreement concluded between Ophon and the Customer, including the  conclusion of a distance agreement or consumer purchase. 

Additional agreement: an agreement whereby a consumer acquires goods or services in  connection with a distance contract and these are delivered by Ophon. 

Model withdrawal form: the withdrawal form set out in Annex I, Part B to Directive 2011/83 /  EU of 25 October 2011; 

Insofar as a definition is formulated in the singular, it also applies to the mention in the plural  form. 

Article 2 • Name and identity of the supplier 

Identity of the entrepreneur: 

Mr. P.H.F. (Piet Hein) Clijsen * (sole proprietorship), born on July 1, 1970 in Tilburg, trading  under the name: 

Ophon © Music Furniture 

* For a further impression of Ophon, reference is also made to the About section on this site. Contact details 

Address of establishment: 

Tweede Constantijn Huygensstraat 62 
1054CV Amsterdam 

Phone numbers: 
0031 (0) 20 489 777 3 
0031 (0) 651 810 043 

E-mail address:
info@ophon.nl 

Internet address: 
https://www.ophon.nl/ 

Ophon Music Furniture is a trademark of PH3 Ontwerp en Bouw and is registered with the  Chamber of Commerce under number: 34190565 

VAT identification number: NL 001778694B28 

You can reach us: On working days from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. on  telephone number 0031 (0) 651 810 043 or 0031 (0) 20 489 777 3 or by email: info@ophon.nl 

  

Article 3 • Applicability 

3.1 These general terms and conditions are used by Ophon © Music Furniture (“Ophon”). In  these terms, by “Ophon”, “we” and “us” or “our” mean the party that sells a product or  provides Services to you. When these terms and conditions refer to “you”, “your”, we mean  the Customer. 

3.2 These general terms and conditions apply if you purchase a product and / or a Service  from Ophon. 

3.3 General (purchase) conditions of the Customer are explicitly rejected.

3.4 Third parties involved by Ophon in the performance of the Agreement can also invoke  these general terms and conditions. 

Article 4 • The Offering 

4.1 An Offer, whether or not in the form of a quotation or display on the website, is, unless  explicitly stated otherwise, without obligation and valid for the period stated in the Offer. If  the Offer does not state a term for acceptance, the Offer will in any case expire fourteen (14)  days after the date stated in the Offer. 

4.2 An Offer accepted by the Customer within the validity period can be revoked by Ophon  during three (3) working days after the date of receipt of the acceptance by Ophon, without  this leading to any obligation on the part of Ophon to compensate any resulting Customer  suffered damage. 

4.3 An order given by the Client can be confirmed by Ophon by means of an order  confirmation. If the Client has not objected to this within seven (7) days after receipt of the  order confirmation, the order as described in the order confirmation will be deemed to have  been accepted by the Client. 

Article 5 • The agreement 

5.1 An Agreement is only concluded: (a) by acceptance by the Customer of an Offer, or 

(b) by the order confirmation from Ophon of an order given by the Client (verbally / by  telephone or in writing) other than on the basis of an Offer; 

5.2 Amendments and / or additions to an Agreement only apply after they have been accepted  by Ophon. The language in which the Agreement is concluded is Dutch. Ophon will keep the  Agreement concluded with the Customer in its administration for the statutory retention  period (s) resting on it. During that period you can receive a copy thereof by submitting a  request by email to: info@ophon.nl. 

5.3 Ophon cannot be held to its Offer or order confirmation if you should have understood  that it, or any part thereof, contained an obvious mistake or clerical error. 

5.4 Ophon reserves the right, prior to entering into an Agreement, to ascertain whether the  Customer can meet its payment obligations. If, on the basis of this investigation, Ophon has 

good reasons not to enter into the Agreement, it is entitled to refuse an order or request or to  attach special conditions to the execution thereof. Ophon will then notify the Customer of this  decision within a reasonable period of time. 

5.5 When delivering the product and / or the Service, Ophon will again send the Consumer  the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the Consumer in  an accessible manner on a Durable medium: 

the visiting address of the Ophon branch where the Consumer can go with complaints; 

the conditions under which and the way in which the Consumer can make use of the Right of  Withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the Right of Withdrawal; 

if the Consumer has a Right of Withdrawal, the Model withdrawal form and information  about existing service after purchase; 

the price, including all taxes on the product and / or Service, and where applicable, the costs  of delivery; and the method of payment, delivery or implementation of the Distance  Agreement; 

5.6 All images; photos, drawings, etc .; Among other things, data concerning weights,  dimensions, colors, images of labels, etc. on the Ophon website are only approximate,  indicative and cannot give rise to compensation or termination of the agreement. The  

foregoing does not apply if the Agreement is concluded with a Consumer and he makes  timely use of his Right of Withdrawal as described in art. 7 of these general terms and  conditions. 

Article 6 • Cancellation 

6.1 If the Customer cancels after the conclusion of the Agreement, he will owe compensation.  This is based on income lost by Ophon. The compensation is made up of the gross profit  margin (fixed and variable costs, profit mark-up), less variable costs not incurred, such as  delivery costs, and amounts to at least 50% of the total price. 

6.2 If it concerns an Agreement with a Consumer in the case of a Distance Agreement, no  compensation is owed due to cancellation, if use was made of the Right of Withdrawal as  stipulated in Article 7 of these general terms and conditions.

Article 7 • Right of withdrawal: 

7.1. The provisions below (7, 8, 9, 10 and 11) only apply to a Distance Contract concluded  with a Consumer. 

7.2 The Consumer can dissolve an Agreement with regard to the purchase of a product,  whether or not combined with a Service (such as the installation of the product), without  giving reasons for a period of 14 days. Ophon will be able to ask the Consumer about the  reason for the withdrawal, but cannot oblige him to state a reason. 

7.3 The withdrawal period referred to in paragraph 2 starts on the day after the product has  been received by the Consumer or by a third party on his behalf at the consumer's request. 

7.4 In the case of multiple partial deliveries from one order, the Withdrawal Period starts from  the day on which the last partial delivery was received by or on behalf of the Consumer. 

7.5 For Services only, the reflection period referred to in paragraph 2 starts on the day after  the conclusion of the agreement. 

Article 8 • Obligations of the Consumer during the reflection period 

8.1 During the reflection period, the Consumer must handle the product and packaging with  care. He will only unpack or use the product in such a way as is necessary to determine the  nature, characteristics and functioning of the product. The basic principle here is that the  Consumer may handle and inspect the product as he would be allowed to do in a shop. 

8.2 If the Consumer goes further than described in paragraph 1 of this article, he is liable for  the depreciation of the product. 

Article 9 • Exercise of the right of withdrawal by the Consumer and costs thereof 

9.1 The Consumer can exercise the Right of Withdrawal by informing Ophon in writing by  post, fax or e-mail in clear terms that he / she is withdrawing from the Agreement. 

9.2 The Consumer may use the attached Model withdrawal form, as downloadable here (and  which is also attached to these terms and conditions), but is not obliged to do so. The Model  withdrawal form will be sent by Ophon together with the Offer or an order confirmation, as  well as upon delivery, together with the product.

9.3 The termination has taken place within the specified period if the notice to that effect has  been sent by the Consumer before the Withdrawal Period has expired. 

9.4 As soon as possible, but within 14 days from the day after this notification, the Consumer  will return the product or hand it over to Ophon or its authorized representative, unless Ophon  has indicated that it will collect the product itself. 

9.5 The Consumer returns the product with all accessories supplied, as much as possible in its  original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions  provided by Ophon. 

9.6 The Consumer bears the risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of  the Right of Withdrawal. 

9.7 The Consumer bears the direct costs of returning the product with a Distance Agreement,  except: 

i. if Ophon has not reported that the Consumer must bear these costs; or 

ii. if Ophon indicates that it will bear the costs itself, Ophon will state the costs of return with  the Offer or the order confirmation, insofar as the products cannot be sent by regular mail. 

9.8 If the Consumer withdraws after he has explicitly requested Ophon to start performing a  Service during the Withdrawal Period, the Consumer will pay for the Service provided until  the moment of withdrawal. 

9.9 The Consumer does not bear any costs for the performance of Services if: 

Ophon has not provided the Consumer with the legally required information about the Right  of Withdrawal, the cost reimbursement in the event of withdrawal or the Model withdrawal  form; or the Consumer has not explicitly requested to start the performance of the Service. 

9.10 Any Additional Agreements will also be dissolved by operation of law upon revocation.

Article 10 • Ophon's obligations in the event of withdrawal 

10.1 If Ophon makes the withdrawal by the Consumer possible electronically via the site,  Ophon will immediately confirm a confirmation of receipt by email after receipt.

10.2 Ophon will reimburse all payments received from the Consumer, including delivery  costs, no later than 14 days after the day on which he cancels the revocation. Unless Ophon  has offered to collect the relevant products itself, Ophon may wait with the refund until the  products have been received by him, unless the Consumer demonstrates that he has returned  the relevant products. The latter can be done by submitting or sending, for example, a proper  dispatch or delivery receipt to Ophon. 

10.3 No (administration) costs will be charged for the reimbursement. Ophon will use the  same payment method as used by the Consumer to fulfill the Distance Agreement, unless  otherwise agreed in writing. The Consumer is obliged to immediately report inaccuracies or  changes in payment details provided or stated to Ophon. 

10.4 Ophon is not obliged to repay the additional costs if the Consumer has explicitly opted  for a different (more expensive) method of return than the least expensive method offered by  Ophon, such as post or regular parcel service. 

Article 11 • Exclusion of right of withdrawal 

11.1 For products manufactured in accordance with the Consumer's specifications, which are  not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision  of the Consumer, or which are clearly intended for a specific person (“custom products”),  Ophon can exclude the Right of Withdrawal. For custom-made products we base ourselves on  the dimensions and specifications you have specified, unless we measure them ourselves or  have them measured, we only supply custom-made products at the applicable price.  Revocation of ordered custom-made products is therefore not possible. Ophon only makes use  of the aforementioned right of exclusion if this was clearly stated by him in the Offer, at least  in time for the conclusion of the agreement. 

11.2 In the following cases, Ophon can exclude the Right of Withdrawal for Services, such as  the installation of a product, after having started the performance of the Service. Ophon will  only be allowed to do this if the performance has started with the explicit prior consent of the  Consumer and the Consumer has also stated that he will lose his Right of Withdrawal as soon  as Ophon has started the Service. If the Service has not yet been fully performed upon  withdrawal, the Consumer will owe a proportional part of the price of the Service. 

Article 12 • The price

12.1 The prices as stated in an Offer, order confirmation, quotation or on the website are,  unless stated otherwise, in euros and including VAT. 

12.2 Transport costs and in case of sale abroad, other levies, excise duties, and / or surcharges  are not included in this and are stated separately in the Offer and / or the order confirmation  mention. 

12.3. Prices will not be increased within the term of the Offer or after the order confirmation,  unless legal measures make this necessary or if the manufacturer implements interim price  increases. 

12.4 All prices on the site are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for  the consequences of printing and typesetting errors. 

Article 13 • Compliance and guarantee and extrajudicial dissolution 

13.1 Ophon guarantees that the products comply with the Agreement and have the properties  that the Customer could expect on the basis of the Agreement, including in any case  properties that are required for normal use of the products and the presence of which the  Customer did not have to doubt when entering into the Agreement. Only if this has been  expressly agreed, Ophon also guarantees that the product is suitable for other than normal use. 

13.2 Insofar as, in the exceptional case, a product does not comply with the Agreement and  this information is attributable to Ophon and results in a shortcoming, the Customer is entitled  to delivery of the missing, or repair, replacement or dissolution in accordance with, among  other things, Title 1 Section 3 of Book 7 of the Civil Code. Ophon will then bear the costs of  repair resp. replacement, incl. freight and call-out costs; If the defect can be properly repaired,  Ophon does not need to replace the product. 

13.2 Because the products of Ophon are regularly made of high-quality eco-neutral (glued)  wood and as a rule they are (treated) natural products, marginal deviations in color, structure,  etc. may occur. The color of the material can also change after use and over time (for example  due to exposure to natural light). The Customer takes note of and accepts this information as 

not being an aspect on the basis of which the possibility of normal use or the conformity of  the product is lacking. The right to repair, replacement and compensation, or dissolution of  the Agreement (not meant the timely exercise of the right of withdrawal by a Consumer) is  therefore limited and excluded by the intrinsic characteristic (s) of the product described  

above. This is, however, insofar as the deviations are objectively acceptable from a technical  point of view and as fitting within the description “marginal”. 

13.3 Ophon may, without notice of default, dissolve the Agreement in whole or in part out of  court in the event of bankruptcy, suspension of payments or statutory debt rescheduling of the  Customer. 

Article 14 • Retention of title, delivery and implementation 

14.1 Ophon remains the owner of the products sold until the Customer has paid the price (and  any additional costs) in full. The Customer is obliged to treat the products with care. He may  not give the products to third parties or give them as collateral, lend them, or 

removed from the space where they were delivered, until the amount due has been paid. The  place of delivery is the address that the Customer has provided to Ophon. 

14.2 The delivery time is the agreed time within which the work must be performed or the  products must be delivered. For a Consumer purchase, a delivery time of a maximum of 30  days after the conclusion of the agreement, unless otherwise agreed. 

14.3. In the event that the delivery time is not met, Ophon will be granted an extra period by  the Customer to still deliver. The extra term is a maximum of one month but never longer  than the original delivery time. 

14.4 If the extra term is exceeded, the Client is entitled to dissolve the Agreement  extrajudicially and / or to request compensation. After dissolution in accordance with the  previous paragraph, Ophon will immediately refund the amount paid by the Consumer. 

14.5 If the delivery time is exceeded, Ophon is not liable for any form of consequential  damage in an Agreement with a business Customer. 

14.6 In the case of an Agreement with a Consumer, Ophon must compensate such damage  that is related to the exceeding and that can be attributed to Ophon in view of the nature of the 

liability and the nature of the damage. The Consumer must limit the damage as much as  possible. 

14.7 The risk of damage and / or loss of products rests with Ophon until the moment of  delivery to the Customer or to a third party designated in advance and notified to Ophon,  unless expressly agreed otherwise. 

Article 15 • Payment 

15.1 Unless otherwise agreed, the Client must pay the price owed (and where appropriate  including the costs of transport) in full when the Agreement is concluded. If payment on  account has been agreed, the account amount must be paid by the Client within 14 days of  receipt thereof. 

15.2 Before full payment has been made, the Customer cannot assert any rights whatsoever  with regard to the execution of the relevant order, Agreement or Service (s) and Ophon is  therefore not obliged to deliver products. 

15.3 If the Customer does not fulfill his payment obligation (s) on time, after Ophon has  informed him of the late payment and Ophon has granted the Customer a period of 14 days to  still fulfill his payment obligations, after failure to fulfill his payment obligations. of payment  within this 14-day period, the statutory interest is due on the amount owed and the  entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by him in  accordance with the Decree on compensation for extrajudicial collection costs of 27 March  2012. Ophon is then also entitled to dissolve the Agreement extrajudicially and to claim  compensation. If the Consumer fails to pay the price even after the 14-day reminder period  has expired, the Agreement will be deemed to have been withdrawn between Ophon and the  Consumer within the meaning of art. 7 of the general terms and conditions and then Ophon is  not (any longer) bound under the relevant Agreement with the Consumer. 

4. Without the express and written permission of Ophon, the Client is not permitted to apply  its payment obligations to set-off or suspension. 

Article 16 • Liability 

16.1 Any liability of Ophon is limited to the price (including VAT) that has been charged by  Ophon on the basis of the agreement, which is the basis for the creation of the liability, and 

that has been paid by the Customer on time, with a maximum of € 15,000.00 (fifteen  thousand euros) per event or related event. 

16.2 Ophon is not liable for damage caused by incorrect use of or careless handling of the  products by the Customer. Before use and installation, always read the instructions on the  packaging and / or consult our website. 

16.3 The Client is solely responsible for the structural and structural suitability of the location,  building, space and / or (onder) floors where the Customer will place the product, this also  applies if the installation of the product is carried out by an Ophon technician. The technician  has only been hired to professionally build the product at the location that the Customer  designates and does not advise him, nor is he trained to advise the Customer on whether and  where the product can best be placed. Since a large number of LP records can be stored and  displayed in the Ophon product, and the Customer determines how many LP records are  stored in the Product, this is a considerable (together) depending on the material of the  product and the number of LP records stored therein. weight. Ophon therefore excludes any  liability for damage that may result from the above-described choices of the Customer. Ophon  will always state the weight in the description of the product in the Offer or the order  confirmation (and upon delivery thereof). 

16.4 The limitations of liability included in Articles 16.1 to 16.3 do not apply insofar as  Ophon's liability for damage is the result of intent or deliberate recklessness on the part of  Ophon. 

Article 17 • Privacy Policy 

Ophon keeps your private information private and handles your personal data with care. We  are committed to ensuring the reliability, security and integrity of the personal data we have  obtained from you. For our privacy policy, we refer to our Privacy Policy on the site. 

Article 18 • Intellectual property 

18.1 Ophon reserves the intellectual property and / or is entitled to, among other things,  designs, images, drawings, samples, samples and models provided. If requested by Ophon, the  Customer must return it immediately

18.2 You may not remove or change indications of intellectual property rights on / in the  sketches and designs supplied by Ophon (whether or not made available digitally). 

18.3 The Customer is not permitted to reproduce, disclose or exploit the work, material or  products of Ophon which are subject to intellectual property rights without the consent of  Ophon. 

Article 19 • Force majeure 

19.1 Force majeure is understood to mean, in addition to what is understood in the law and  jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, on which Ophon cannot influence.  This will also include strikes, traffic disruptions, unforeseeable stagnation, pandemics,  disruptions in the supply of energy, transport difficulties, fire, loss or damage during transport  and government measures. 

19.2. Ophon's obligations are suspended during force majeure. If performance is impossible  for more than one month due to force majeure or if there are other circumstances that make it  disproportionately difficult for Ophon to fulfill its obligations, Ophon is authorized to  dissolve the Agreement in whole or in part by notifying the Customer without judicial  intervention. without there being an obligation to pay compensation in that case. 

19.3. If Ophon has already partially fulfilled its obligations upon the commencement of force  majeure, it is entitled to invoice the part already delivered or performed separately, or to partially credit it for down payments. 

Article 20 • Complaints procedure 

20.1. Customer satisfaction is a top priority for Ophon. We therefore request every Ophon  Customer with a question or complaint to always contact our customer service employees.  They can be reached by telephone every working day between 9 a.m. and 5 p.m. under  number 0031 (0) 20 489 777 3. 

20.2 Complaints that cannot be dealt with by telephone, as is the case with complaints about  the performance of the Agreement or the quality of a product, must also be submitted to  Ophon fully and clearly described. This should preferably be done in writing by post (address: 

Tweede Constantijn Huygensstraat 62 (1), 1054 CV Amsterdam) or by email to  info@ophon.nl and in any case timely. 

20.3 If during delivery or completion there is no opportunity to detect and / or report  complaints and damage to the goods delivered or to the property of the Customer, the  Customer must report complaints or damage in writing as soon as possible afterwards,  preferably within two working days. after detection. If no notification is received by Ophon  within 14 days after delivery or completion, it is assumed that the products have been  delivered undamaged and / or that no damage has been caused by Ophon. 

20.4. In the event of damage, the Client will give Ophon the opportunity to inspect and  appraise the damage. The Customer also cooperates with repairs by or on behalf of Ophon. 

20.5. Complaints that only arise in use after delivery are reported as soon as possible after  they have arisen, but no later than two months after discovery. This preferably in writing. 

20.6 Failure to submit a complaint on time may result in the Customer losing its rights to  repair, replacement, compensation or otherwise. 

Article 21 • Applicable law and competent court 

21.1 All agreements to which these terms and conditions apply are subject to Dutch law. If the  Consumer is established in an EU country other than the Netherlands and the legislation in  that EU country offers him better protection, Ophon will apply these rights. 

21.2 All disputes arising from this Agreement will be exclusively submitted to the court in  Amsterdam. If and insofar as it concerns a dispute with a Consumer, the court of his place of  residence has jurisdiction.

NEWSLETTER

 Ophon’s Coverfront is high-end modular furniture that is designed to store all your records and showcase them to your preferred mood and liking. The different compartments allow easy flip-through browsing and put the cover art upfront while you’re listening to the music.

Each shelf stores 60 records facing forward or 80 records sideways. As your record collection grows, Coverfront can grow with you. The modular system allows for more space.

Ophon's Coverfront is made for record collectors, by record collectors. So are our newsletters: subscribe now for special Face Your Music interviews, crate-digging gems, the latest news, and upcoming Coverfront discount campaigns.

By entering your details and clicking 'Subscribe,' you give consent for Ophon.nl to send you product updates and promotional emails. You can unsubscribe at any time.

ophon-logo-white2

The Coverfront is a product from Ophon. Our products are designed to share our ♥ for music.

The Coverfront is a product from Ophon. Our products are designed to share our ♥ for music.

Showroom
Our showroom is located at the Overtoom in Amsterdam (appointment-only). Please contact us to make an appointment to experience the Coverfront yourself.

The Coverfront is a product from Ophon. Our products are designed to share our ♥ for music.

You can also follow Ophon on Instagram & Facebook.