fbpx

Algemene voorwaarden
Ophon© Music Furniture 

Artikel 1  • Definities

Aanbod: ieder aanbod van Ophon © Music Furniture aan de klant tot het aangaan van een overeenkomst van koop van een product;

Dienst(en): alle (aanvullende) werkzaamheden of services die door Ophon © Music Furniture worden verricht ten behoeve van de klant;

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden;

Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door Ophon en een consument.

Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Ophon in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de ontbindingstermijn zonder opgave van redenen van de overeenkomst op afstand terug te treden en deze te ontbinden;

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden;

Klant: De natuurlijke perso(o)n(en), al dan niet zijnde consument of rechtsperso(o)n(en) met wie Ophon © Music Furniture een overeenkomst (al dan niet een overeenkomst op afstand en/of consumentenkoop) aangaat en/of voor wie Ophon © Music Furniture (aanvullende) diensten (al dan niet op afstand tot stand gekomen) verricht.

Ophon: Ophon © Music Furniture, handelend in het kader van zijn handels-, bedrijfs- , ambachts- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ophon en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Ophon en de Klant wordt gesloten, waaronder het sluiten van een overeenkomst op afstand of consumentenkoop is begrepen.

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument zaken of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze door Ophon worden geleverd.

Modelformulier voor herroeping: het formulier voor herroeping opgenomen in bijlage I, deel B bij Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011;

Voor zover een definitie in enkelvoud is geformuleerd geldt deze eveneens voor de vermelding in meervoudsvorm.

Artikel   2 • Naam en identiteit leverancier

Identiteit van de ondernemer:

De heer P.H.F. (Piet Hein) Clijsen* (eenmanszaak), geboren op 01-07-1970 te Tilburg, onder andere handelend onder de naam:

Ophon © Music Furniture

*Voor een nadere indruk van Ophon wordt tevens verwezen naar het onderdeel About op deze site.

Contactgegevens

Adres van vestiging:
Tweede Constantijn Huygensstraat 62
1054CV Amsterdam

Telefoonnummers:
0031 (0)20 489 777 3
0031 (0) 651 810 043

E-mailadres:
info@ophon.nl

Internetadres:
https://www.ophon.nl/

Ophon Music Furniture is een handelsmerk van PH3 Ontwerp en Bouw en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34190565

Btw-identificatienummer: NL 001778694B28

U kunt ons bereiken:
Op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur onder telefoonnummer 0031 (0) 651 810 043 of 0031 (0)20 489 777 3 of per email: info@ophon.nl  

Artikel 3 • Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Ophon © Music Furniture (“Ophon”). In deze voorwaarden bedoelen we met “Ophon”, “we” of “wij” en “ons” of “onze” de partij die aan jou een product verkoopt of Diensten levert. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “u”, “uw”, bedoelen we daarmee de Klant.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u van Ophon een product koopt en/of een Dienst afneemt.

3.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.4 Derden die door Ophon bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 4 • Het Aanbod

4.1 Een Aanbod, al dan niet in de vorm van een offerte of weergave op de website, is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

4.2 Een door de Klant binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Ophon gedurende drie (3) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Ophon worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Ophon tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de Klant geleden schade.

4.3 Een door de Klant gegeven opdracht kan door Ophon worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien de Klant hiertegen niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging bezwaren heeft geuit, dan geldt de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging als door de Klant aanvaard.

Artikel 5 • De overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand:

(a) door acceptatie door de Klant van een Aanbod, of

(b) door de opdrachtbevestiging van Ophon van een door de Klant (mondeling/telefonisch of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;

5.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen van een Overeenkomst gelden uitsluitend pas na aanvaarding hiervan door Ophon. De taal waarin de Overeenkomst wordt afgesloten is de Nederlandse. Ophon bewaart de met de Klant afgesloten Overeenkomst in haar administratie gedurende de op hem rustende wettelijke bewaartermijn(en). U kunt gedurende die termijn een afschrift daarvan ontvangen door een aanvraag te doen per email aan: info@ophon.nl.

5.3 Ophon kan niet aan haar Aanbod of opdrachtbevestiging worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5.4 Ophon behoudt zich het recht voor zich voorafgaande aan het sluiten van een Overeenkomst te vergewissen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Ophon op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden. Ophon zal de Klant dit besluit dan binnen redelijke termijn kenbaar maken.

5.5 Bij de levering van het product en/of de Dienst zal Ophon de Consument nogmaals de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

i.                       het bezoekadres van de vestiging van Ophon waar de Consument met klachten terecht kan;

ii.                     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

iii.                    indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping en informatie over bestaande service na aankoop;

iv.                    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of Dienst, en voor zover van toepassing, de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand; 

5.6 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ophon gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het voorgaande geldt niet indien de Overeenkomst wordt afgesloten met een Consument en deze tijdig gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht als omschreven in art. 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 • Annulering

6.1 Als de Klant na het sluiten van de Overeenkomst annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op door Ophon gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten, en bedraagt minimaal 50% van de totale prijs.

6.2 Indien het gaat om een Overeenkomst met een Consument bij een op afstand gesloten Overeenkomst is wegens annulering geen schadevergoeding verschuldigd, indien gebruik werd gemaakt van het Herroepingsrecht zoals in artikel 7 van deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel  7 • Herroepingsrecht:

7.1. De onderstaande bepalingen (7, 8, 9, 10 en 11) zijn alleen van toepassing bij een Overeenkomst op afstand afgesloten met een Consument.

7.2 De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, al dan niet gecombineerd met een Dienst (zoals de installatie van het product), gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ophon zal de Consument kunnen vragen naar de reden van de herroeping, maar kan hem niet verplichten een reden te noemen.

7.3 De in lid 2 genoemde Herroepingstermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de Consument of op verzoek van de Consument namens hem door een derde is ontvangen.

7.4 Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de Herroepingstermijn begint vanaf de dag waarop de laatste deellevering door of namens de Consument is ontvangen.

7.5  Voor uitsluitend Diensten gaat de in lid 2 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8 • Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

8.1 Tijdens de bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de Consument het product mag hanteren en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou mogen doen.

8.2 Als de Consument verder gaat dan omschreven in lid 1 van dit artikel, dan is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Artikel 9 • Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

9.1 De Consument kan het Herroepingsrecht uitoefenen door Ophon schriftelijk per post, fax of e-mail in duidelijke bewoordingen op de hoogte stellen dat hij/zij van de Overeenkomst terugtreedt.

9.2 De Consument mag hierbij gebruikmaken van het bijgevoegde Modelformulier voor herroeping, zoals hier te downloaden (en hetwelk tevens onder aan deze voorwaarden is gehecht), maar is hiertoe niet verplicht. Het Modelformulier voor herroeping wordt tezamen met het Aanbod of een opdrachtbevestiging, alsook bij de levering, tezamen met het product door Ophon meegezonden.

9.3 De ontbinding heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de daartoe strekkende mededeling door de Consument is verzonden voordat de Herroepingstermijn is verstreken.

9.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan Ophon of diens gemachtigde, tenzij Ophon kenbaar heeft gemaakt dat hij het product zelf afhaalt.

9.5 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ophon verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.6 De Consument draagt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht.

9.7 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een Overeenkomst op afstand, behalve:

i. als Ophon niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen; of

ii. als Ophon aangeeft de kosten zelf te dragen,

Ophon zal de kosten van terugzending bij het Aanbod of de opdrachtbevestiging vermelden, voor zover de producten niet per gewone post kunnen worden verzonden.

9.8 Als de Consument herroept nadat hij Ophon daaraan voorafgaande uitdrukkelijk heeft verzocht om met de uitvoering van een Dienst tijdens de Herroepingstermijn te starten, betaalt de Consument voor de verrichte Dienst tot het moment van herroeping.

9.9  De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van Diensten als:

i.                Ophon de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of 

ii.              de Consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de Dienst heeft verzocht.

9.10  Alle eventuele Aanvullende overeenkomsten worden bij herroeping eveneens van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 • Verplichtingen van Ophon bij herroeping

10.1 Als Ophon de herroeping door de Consument op elektronische wijze via de site mogelijk maakt, dan bevestigt Ophon na ontvangst onverwijld een ontvangstbevestiging per email.

10.2 Ophon vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag dat hij de herroeping heeft ontvangen. Tenzij Ophon heeft aangeboden de betreffende producten zelf af te halen, mag Ophon met de terugbetaling wachten tot de producten door hem zijn ontvangen, tenzij de Consument aantoont dat hij de betreffende producten heeft teruggezonden. Dat laatste kan geschieden door overlegging of toezenden van bijvoorbeeld een deugdelijk verzend- of afgiftebewijs aan Ophon.

10.3 Voor de terugbetaling worden geen (administratie)kosten in rekening gebracht. Ophon zal gebruikmaken van hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt ter voldoening aan de Overeenkomst op afstand, tenzij anders schriftelijk afgesproken. De Consument heeft de plicht om onjuistheden of wijziging in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ophon te melden.

10.4 Ophon is niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere (duurdere) wijze van terugzenden, dan de door Ophon aangeboden minst kostbare wijze, zoals post of reguliere pakketdienst, heeft gekozen.

Artikel 11 • Uitsluiting Herroepingsrecht

11.1 Bij conform specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (“maatwerkproducten”) kan Ophon het Herroepingsrecht uitsluiten. Bij maatwerkproducten baseren wij ons op de door u opgegeven maten en specificaties, tenzij wij deze zelf in (laten) meten, maatwerkproducten leveren wij alleen tegen de daarop van toepassing zijnde prijs. Herroeping van bestelde, op maat gemaakte producten is dus niet mogelijk. Ophon maakt slechts gebruik van voornoemd uitsluitingsrecht indien dit duidelijk bij het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, door hem werd vermeld.

11.2 In de navolgende gevallen kan Ophon voor Diensten, zoals bijvoorbeeld de installatie van een product, na met de uitvoering van de Dienst te zijn begonnen, het Herroepingsrecht uitsluiten. Ophon zal dit alleen mogen doen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en de Consument tevens heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra Ophon met de Dienst is begonnen. Is de Dienst bij herroeping nog niet volledig uitgevoerd, dan is de Consument een evenredig deel van de prijs van de Dienst verschuldigd.

Artikel 12 • De prijs

12.1 De prijzen zoals vermeld in een Aanbod, opdrachtbevestiging, offerte of op de website zijn, tenzij anders aangegeven, in euro en inclusief BTW.  

12.2 Transportkosten en in geval van verkoop in het buitenland, overige heffingen, accijnzen, en of toeslagen zijn daarin niet begrepen en worden in het Aanbod en of de opdrachtbevestiging apart vermeld.

12.3. Prijzen worden binnen de looptijd van het Aanbod of na de opdrachtbevestiging niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

12.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 13 • Nakoming en garantie en buitengerechtelijke ontbinding

13.1 Ophon staat er voor in dat de producten aan de Overeenkomst beantwoorden en de eigenschappen bezitten die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, waaronder in ieder geval te verstaan zijn eigenschappen die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en de aanwezigheid waarvan de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst niet hoefde te twijfelen. Alleen als dit uitdrukkelijk werd overeengekomen, staat Ophon er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

13.2 Voor zover in het uitzonderlijke geval een product niet aan de Overeenkomst voldoet en dit gegeven aan Ophon is toe te rekenen en een tekortkoming oplevert, dan heeft de Klant recht op aflevering van het ontbrekende, respectievelijk herstel, vervanging of ontbinding conform o.a. titel 1, afd. 3 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. Ophon draagt dan de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten; Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft Ophon het product niet te vervangen.

13.2 Omdat de producten van Ophon regelmatig gemaakt zijn van hoogwaardig eco neutraal (gelijmd) hout en het dus in de regel om (behandelde) natuurproducten gaat, kunnen marginale afwijkingen in kleur, structuur, etc. voorkomen. Ook kan na ingebruikneming en na verloop van tijd (bijvoorbeeld door blootstelling aan natuurlijk licht) de kleur van het materiaal veranderen. De Klant neemt ter kennis en aanvaardt dit gegeven als niet zijnde een aspect op grond waarvan de mogelijkheid tot normaal gebruik of de conformiteit van het product ontbreekt. Het recht op herstel, vervanging en compensatie, of ontbinding van de Overeenkomst (niet bedoeld wordende de tijdige gebruikmaking van het recht op herroeping door een Consument) wordt door de hiervoor beschreven intrinsieke kenmerk(en) van het product derhalve beperkt en uitgesloten. Dit wel voor zover de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt en als passend binnen de beschrijving “marginaal” objectief aanvaardbaar zijn.

13.3 Ophon mag zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering van de Klant.

Artikel 14 • Eigendomsvoorbehoud, levering en uitvoering

14.1 Ophon blijft eigenaar van de verkochte producten tot de Klant de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De Klant is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Ophon kenbaar heeft gemaakt.

14.2 De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. Bij een Consumentenkoop geldt een levertijd van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

14.3. Voor het geval de levertijd niet wordt gehaald, wordt Ophon door de Klant een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd.

14.4 Bij overschrijding van de extra termijn is de Klant gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vragen. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ophon het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

14.5 Bij overschrijding van de levertijd is Ophon bij een Overeenkomst met een zakelijke Klant niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

14.6 Bij een Overeenkomst met een Consument moet Ophon die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en die mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade aan Ophon kan worden toegerekend. De Consument moet de schade zo veel mogelijk beperken.

14.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ophon tot het moment van bezorging aan de Klant of aan een vooraf aangewezen en aan Ophon bekend gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 • Betaling

15.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde prijs (en in voorkomend geval inclusief de kosten van transport) in zijn geheel bij de totstandkoming van de Overeenkomst te voldoen. Indien betaling op rekening is overeengekomen, dan dient het rekeningbedrag binnen 14 dagen na ontvangst daarvan door de Klant te zijn voldaan.

15.2 Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, Overeenkomst of Dienst(en) en is Ophon dus niet verplicht producten uit te leveren.

15.3 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ophon is gewezen op de te late betaling en Ophon de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 in rekening te brengen. Ophon is alsdan eveneens gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Indien betaling van de prijs ook na verloop van de herinneringstermijn van 14 dagen door de Consument uitblijft bij een op afstand gesloten overeenkomst, dan geldt de Overeenkomst daarmee als tussen Ophon en de Consument herroepen in de zin van art. 7 van de algemene voorwaarden en dan is Ophon niet (meer) gebonden onder de betreffende Overeenkomst met de Consument.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ophon is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening of opschorting toe te passen.

Artikel 16 • Aansprakelijkheid

16.1 Iedere aansprakelijkheid van Ophon is beperkt tot de prijs (inclusief BTW) die door Ophon op grond van de overeenkomst, die grondslag is voor het ontstaan van de aansprakelijkheid, in rekening is gebracht en door de Klant tijdig is voldaan, met een maximum van € 15.000,00 (vijftienduizend euro) per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenis.

16.2 Ophon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van of onzorgvuldige omgang met de producten door de Klant. Leest u voor het gebruik en installatie altijd de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

16.3 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de constructieve en bouwkundige geschiktheid van de locatie, het gebouw, de ruimte en/of de (onder)vloeren waar de Klant het product zal plaatsen, dit geldt ook indien de installatie van het product door een monteur van Ophon wordt verricht. De monteur is uitsluitend ingehuurd om het product vakkundig op te bouwen op de plek die de Klant daartoe aanwijst en deze adviseert niet, noch is deze daarvoor opgeleid om de Klant te adviseren over de vraag of en ja waar het product het beste kan worden geplaatst. Aangezien in het product van Ophon een groot aantal langspeelplaten kunnen worden opgeborgen en uitgestald, en de Klant bepaalt hoeveel langspeelplaten in het Product worden opgeborgen, geldt dat dit naar gelang het materiaal van het product en het aantal daarin opgeborgen langspeelplaten (bij elkaar) een fors gewicht kan hebben. Ophon sluit dan ook iedere aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg kan zijn van de hierboven omschreven keuzes van de Klant, uit. Ophon zal bij de beschrijving van het product in het Aanbod of de opdrachtbevestiging (en bij de levering daarvan) telkens het gewicht vermelden.

16.4 De in de artikelen 16.1 t/m 16.3 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de aansprakelijkheid voor schade van Ophon het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ophon. 

Artikel 17 • Privacy Beleid

Ophon houdt uw privé gegevens privé en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons van u verkregen persoonsgegevens te waarborgen. Voor ons privacy beleid verwijzen wij naar onze Privacy Policy op de site.

Artikel 18 • Intellectueel eigendom

18.1 Ophon behoudt zich het intellectuele eigendom voor en/of is rechthebbende op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Ophon dat vraagt, dient de Klant deze direct te retourneren

18.2 U mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door Ophon geleverde (al dan niet digitaal ter beschikking gestelde) schetsen en ontwerpen niet verwijderen of wijzigen.

18.3 Het is de Klant niet toegestaan het werk, materiaal of producten van de Ophon waarop intellectuele eigendomsrechten rusten te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren zonder toestemming van Ophon.

Artikel 19 • Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ophon geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, pandemieën, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

19.2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Ophon opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Ophon onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Ophon bevoegd de Overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19.3. Indien Ophon bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren. 

Artikel 20 • Klachtenregeling

20.1. Klanttevredenheid heeft voor Ophon hoogste prioriteit. Elke Klant van Ophon met een vraag of klacht, verzoeken we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers van de klantendienst. Zij zijn elke werkdag tussen 9.00 en 17 uur telefonisch bereikbaar onder nummer 0031 (0)20 489 777 3.

20.2 Klachten, die niet telefonisch kunnen worden afgehandeld, zoals dit het geval is bij klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of kwaliteit van een product, moeten daarnaast volledig en duidelijk omschreven bij Ophon worden ingediend. Dit moet bij voorkeur schriftelijk per post (adres: Tweede Constantijn Huygensstraat 62 (1), 1054 CV Amsterdam) of per email aan info@ophon.nl en in ieder geval tijdig gebeuren.

20.3 Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan de eigendommen van de Klant te constateren en/of te melden, dan moet de Klant klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door Ophon is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door Ophon is veroorzaakt.

20.4. Bij schade stelt de Klant Ophon in de gelegenheid om de schade te inspecteren en te taxeren. Ook verleent de Klant medewerking aan reparatie door of namens Ophon.

20.5. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, gemeld. Dit bij voorkeur schriftelijk.

20.6 Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten op herstel, vervanging, compensatie of anderszins verliest. 

Artikel 21 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de Consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wetgeving in dat EU-land hem betere bescherming biedt, dan zal Ophon deze rechten toepassen.

21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. Indien en voor zover het gaat om een geschil met een Consument is de rechter van diens woonplaats bevoegd.

ophon-logo-white2